Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

AVG


Per 25 mei 2018 geldt de AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een Europese privacywet, daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De AVG komt dus in plaats van de oude Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp). Speelruimte let op de maatregelen waaraan vaktherapeuten moet voldoen om gegevens vast te leggen in de dossiers.
Lees verder »

Emotie Regulatie


Als speltherapeut was ik lid van het netwerk kindertherapeuten in 2016 en 2017. In die jaren heb ik geholpen het congres Bewust Bekwam April 2017 te organiseren. Informatie hierover kunt u vinden in onze link, Netwerkkindertherapeuten.nl. Het was een zeer geslaagde congres gebaseerd op de gedachten goed van Bruce Perry en zijn boek The Boy who Was Raised As a Dog. Zeer indrukwekkend levensverhalen en therapie beschrijvingen, een aanrader.
Lees verder »

Speltherapie als ervaringsgerichte interventie voor mensen met een verstandelijke beperking


Vaktherapie (zoals speltherapie, creatieve therapie, dramatherapie of PMT) maakt gebruik van ervaringsgerichte interventies. Vanwege het non-verbale karakter is dit type interventies is zeer geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook komt uit onderzoek naar voren dat non-verbale interventies effect hebben op het verlagen van lichamelijke spanningen of het reguleren van affect en emoties. Een interessante vraag is vervolgens hoe het komt, dat die interventies een positief effect hebben: wat is het werkingsmechanisme, welke zijn de werkzame factoren? In deze blog worden er een paar besproken. Omdat onderzoek naar werkzame factoren van ervaringsgerichte interventies vooral door vaktherapeuten wordt gedaan, zullen de gegevens over vaktherapie gaan.
Lees verder »

Klachten procedure volgens de FVB


Klachten Hoe vervelend ook, het kan voorkomen dat een cliënt ontevreden is over de behandeling van zijn vaktherapeut en een klacht wil indienen. Vrijgevestigde vaktherapeuten die lid zijn van een van de aangesloten beroepsverenigingen, kunnen in dat geval verwijzen naar de klachtencommissie van de FVB. Organisaties kennen meestal een eigen klachtenprocedure waar de cliënt in het geval van een klacht gebruik van kan maken. Wie kan een klacht indienen? Iedereen die rechtstreeks betrokken is bij de gegeven behandeling en hierover niet tevreden is, kan een klacht indienen. De vaktherapeut moet wel lid zijn van een van de beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de FVB. Werkt de vaktherapeut bij een organisatie, maak dan gebruik van de klachtenprocedure van de die organisatie geldt. Is de vaktherapeut geen lid van een van de beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij de FVB, dan kan de cliënt geen gebruik maken van de klachtencommissie van de FVB. Wat doet de Klachtencommissie? De klachtencommissie behandelt binnengekomen klachten en bekijkt of de betreffende therapeut zich gehouden heeft aan de Beroepscode of andere normen die op de beroepsuitoefening van toepassing zijn. De commissie kan disciplinaire maatregelen opleggen als de betreffende therapeut zich strijdig met de normen heeft gedragen. Waar kun je een klacht indienen? Stuur een mail naar klacht@vaktherapie.nl of een brief naar FVB, Fivelingo 253, 3524 BN UTRECHT met contactgegevens, een omschrijving van de klacht inclusief plaats en tijdstip en gegevens van de therapeut waar het om gaat. De procedure Na binnenkomst van een klacht zoekt de ambtelijk secretaris samen met de voorzitter een commissie bij elkaar. Deze bestaat uit de voorzitter en 2 leden, waarvan minimaal 1 lid van dezelfde beroepsvereniging als de beklaagde. De ALV's van de NVDT en de NVPMT hebben besloten dat bij klachten over dramatherapeuten respectievelijk psychomotorische therapeuten de commissie steeds bestaat uit 2 leden van de eigen beroepsvereniging. De voorzitter maakt altijd deel uit van de commissie. De Klachtencommissie vraagt de beklaagde om schriftelijk te reageren op de klacht en informeert over de procedure. De commissie kan desgewenst getuigen horen of nadere informatie inwinnen en een hoorzitting organiseren. De uitspraak volgt binnen 6 maanden. Uiteraard is alle communicatie vertrouwelijk.
Lees verder »

Congres Bewust Bekwam -Netwerk Kindertherapeuten


Rosicler Taffari is actieve lied van het Netwerk Kindertherapeuten. We hebben een congres georganiseerd in De Fabrique te Utrecht voor 340 personen. Klik op onze website www.netwerkkindertherapeuten.nl en op Congres voor meer informatie.
Lees verder »

Sandplay of Sandtray?


Ik heb de Post- Hbo opleiding Spelobservatie en Sandplay van Rino Utrecht in 2016 gedaan. De mens onderscheidt zich van dieren door het spel betekenis te geven. Kinderen spelen om te bewegen, te leren, te imiteren, te vergelijken. Ze maken tekeningen, spelen met klei, zand en water. Ze spelen met miniaturen die de echte wereld of de fantasiewereld representeren. Speltherapeuten observeren spel en tekeningen vanuit cognitieve, sociale, emotionele, relationele en symbolische gezichtspunten.
Lees verder »

The Primal Power of Play


Nieuwe ervaringen en ook oude ervaringen op doen. Daar zijn vakanties voor. En ook spelen. 

Zie een leuke artikel over videobeelden over de kracht van het spel.

Lees verder »

What's the opposite of play?


What’s the Opposite of Play?

Surprise! The opposite of play is not work. In fact, work and play can be more similar than we think. We can—and many do&mdas...
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten